• Apr

    14

    2016
  • 709
img

Jinsiy aloқaga to'ymaslik Gipyersyeksualizm – Satiriazis(erkaklarda) - Nimfomaniya (ayollarda)

Jinsiy aloқaga to'ymaslik GipyersyeksualizmSatiriazis(erkaklarda) - Nimfomaniya (ayollarda)

"O'zimni jinsiy aloқa қilishdan to'xtata olmayapman. Ikki ҳayolimni biri syeksual fantaziyalarda. Juda ҳam siқilib kyetdim. Ishlashga vaқt ajrataolmayapman. Oshna oғaynilar bilan ҳam do'stlik munosabatlarimizda muammo chiқa boshladi. O'zimni juda ҳam aybdordyek ҳis қilyapman. Ertalab boshқa bilan tushlikda boshқa bilan kyechga yana boshқa uyda ayolim bilan, bu ҳayotdan to'yib kyetdim o'zimni to'xtataolmayapman, doktor yordam byersangiz, қabulizga ҳam borishga tayyorman.  Jamoat joylarida o'zimi zo'rғa tutib yuraman ҳayolimdagini xuddi yonimdagilar biladigandyek, yuzimga қarayotgandyek, қo'li bilan ko'rasatayotgandyek tuyuladi. Oilam do'stalarim bilan birga vaқt o'tkazishdan ko'ra bugun қaysi ayol bilan қayerda, қanday birga bo'lsam ekan dyegan fikrlardan tiyaolmayapman. "

_________________________ _________________ _______________________

Jinsiy ҳayot ҳaқidagi fikrlar  kishida biologik, psixologik va yashash muҳitidan kyelib chiқadi va bunga diniy қarashning, tibbiy saviyaning va davlatning қonunlarini albatta daxli bor. Jinsiy ҳayot ҳaқidagi fikrlarni rivojlanish uning tushinchalarini rivojlanish bilan boғliқ, bu ҳaқda ma'lumotlar kamligi yoki erishish қiyinligi, ta'қiқ mavjudligi yanada murakkablashishga olib kyeladi. Inson tabiatan jinsiy ҳayol va fantaziyalarini yuzaga chiқarmaslikka xarakat қiladi, o'z vaқtini va kuchini jinsiy yo'lga sarflaydiganlar қonunan ta'қibga olinadilar, insonlar bilan munosabatda қiyinchilikka uchraydilar,  ruҳiy soғlom bo'lmaganlar toifasiga kiritiladi.

Ayollar kyetidan chopadigan, tinimsiz yangi syevgi қidiradiganlar zamonaviy ta'bir bilan plyeyboy (playboy)larning, aslida, ildizlari ularning bolalik davrlarida muammolar bo'lganligini ko'rsatadi. Bu toifadagi erkaklar bir nyecha ayollar bilan jinsiy munosabatda bo'lish orқali o'zlarini ҳyech kimdan kam emasliklarini, kuchli ekanliklarini ko'rsatmoқchi, isbotlamoқchi bo'ladilar, guyo. Shu yo'l orқali ғalaba қozongandyek ko'rinib asl tubdagi yerga urilganlik ҳislarini yashirmoқchi bo'lishadi. Yolғizlik, kin, o'ziga қarshi nafrat tuyғularidan қochib yangi yangi syevgi izlashlari orқali o'z ҳayotlarini ҳam sovurayotganliklarini bilishmaydi. Shunisi қiziқki psixiatrlar ҳam plyeyboylardagi gomosyeksual xoҳishlarini yashirish maқsadida gipyersyeksualizm rivojlanadi dyeyishadi. Yana bir қiziқ va tushinarsiz ҳolat shundan iboratki plyeyboylar eng ko'p rivojlanayotgan davlatlarda va ularning past tabaқa oila farzandlarida paydo bo'lar ekan. Bu ҳolatni shunday taҳlil қilish mumkin rivojlanayotgan davlatlarda inson zavқ olishi mumkin bo'lgan vositalar juda kam bo'ladi. Gipyersyeksualizm, ҳar қanday sotsio-ekonomik guruҳlarda uchrasa ҳam Dr.Kraft Edbing fikricha erkaklarning moddiy aҳvoli pastroқ bo'lganlarda, ayollarda esa aksincha sotsio-ekonomik aҳvoli yaxshi bo'lganlarda uchrar ekan. Gipyersyeksualizm so'zi psixiatrlarning kun tartibiga John F.Kennedy‘ning “4 soat jinsiy aloқasiz қolsa o'zimi yomon ҳis қilaman” so'zlari bilan tushgan edi. Albatta, u paytlarda bu kasallik ҳaқida ҳyech kim bilmagani sababli oradan yillar o'tgach tashxis қo'yildi.

Juda ko'p erkaklar o'zlarining bu ҳollaridan ғururlanadilar. Va bir nyecha ayol bilan birga bo'lib o'zlarini lidyerlikka kuchga egadyek ҳis қiladilar. Ammo bugunlarda bu ҳolat ruҳiy kasallik dyeb baҳolanadi. Shundoқ ekan, buni bir chyegarasi bormi? Қanday ҳolatda ishқibozlik, қanday ҳolatda kasallik?– dyegan savollar kyeladi kishi aқliga. Mutaxassislar fikriga ko'ra agar erkak 6 oy davomida bitta o'z juftiga қanoat қilaolmasa satiriazis, ayollarda nimfomaniya dyeyiladi.  Savoldan kyelib chiққan ҳolda satiriazis mavzusiga ba'zi aniқliklar kiritaylik. Satiriazis ҳaddat tashқari jinsiy ҳayot қilishlikka қaramlikdir, to'yim ҳissini syezmaslikdir. Bir ayolga қoniқmaydigan, ҳaddan ziyod ko'p aloқada bo'ladigan, tanlov nimaligini bilmaydigan erkaklar odatda uzoқ munosabatda bo'laolmaydilar. Turli ayolllar bilan bo'lishlik tuyғusini yenga olmaganliklari uchun ҳam bu bir ruҳiy қaramlikdir. Erkak kishining miyasida jinsiy ҳayot bilan boғliқ o'y-fikrlarini va buni faқatgina jinsiy aloқa қilish bilangina taskin topishini o'ylashligi bir kasallik byelgisidir.

Gipyersyeksual erkak o'zini kimligini yoddan chiқaradigan darajada ҳayotid balki қayta ko'rmaydigan ayollar bilan ҳam jinsiy aloқada bo'ladi. Jinsiy ҳayollar, fantaziyalar suitsidal xarakatlarga ҳam olib kyelaboshlagach davolanishga rozi bo'ladi.  Odatda bunga olti yetti yil o'tgandan so'ng ҳayotini izdan chiқaraboshlaganda tushinib yetadi. Jinsiy қaramlik kishining xuddi alkogol va narkotikka қaramlik xor қilgandyek, atrofdagilar oldida obro' e'tiborini kyetkazadi. Bunday ҳolat mutaxassisga murojat қilgan erkaklar orasida uch ayollar orasida bir foizni tashkil қiladi.  Bu kasallik 25-50 yoshlar orasida kuzatiladi.

"Jupiterisme" ya'ni Yunon mifologiyasida ҳar doim ҳar xil ayollar bilan birga bo'lgan Olimpiyaning bosh xudosi, "Don Juanism" va "Kazanova" satiriazisning bir oz bo'lsada yengil shakli edi. Ҳayollarida avval syevgan ayolini қidiradi.

Gipyersyeksual erkaklarni xaraktyeriga nazar solinganda o'zini syevishi, boshқalardan ustun қo'yish kabi xislatlarga ega. Tyez ҳafa bo'ladigan, sabrsiz, muammoni tyezda ҳal қilgisi kyeladigan ҳal қilish uchun ҳar қanday yo'lni tutadigan insondirlar. Suҳbatdoshini 10 minutda maқtab ko'klarga ko'tarsa saldan kyeyin yer bilan bitta қilaoladilar. Ҳayotda norozi, boshқalarni o'ziga achintirishni xoҳlashadilar.Ҳamjinslari bilan munosabati juda yomon, ikki ҳayoli faқat pornografiyada. Syeksual ryejalar doimo ustun.  Bu tipdagi  erkaklarga ayolini go'zalligi, ibosi muxim emas, faқat nafsi қonsa bo'ldi.

Erkaklarning jinsiy ҳayotlarini o'rganilmagan tomonlari juda ko'p. Jinsiy aloқadan zavқ olgan ҳar bir erkak “bir gul bilan ҳayot o'tishi adolatsizlik” dyeb juftlarini aldaydigan erkaklar ruҳiy ҳolatini satiriazis yoki mukkasi bilan kyetganlar sifatida ko'rish kyerak emas. Ular shunchaki normal ҳayot shartlarini қoidalarini buzadiganlar sifatida baҳolash kyerak. 

 Satiriazis sabablari

*Bolalikda syevgisiz, myeҳrsiz va ishonchsiz muҳitda o'tganligi, 
*Ruҳiy o'zgarishlar,

*Irsiyat,

*Bosh miyani organik kasalliklari,

*Endokrin kasalliklari 

Turmush o'rtoғim (syevganim)satiriazis mi?

Bu maқolamni o'қigandan kyeyin ajabo juftim gipyersyeksualmikin dyeb o'ylab o'z juftlaridan so'zlaridan ҳatti xarakatlaridan byelgilarini қidirishni boshlashadi, O'zizi bosib oling, chuқur chuқur nafas oling. Agar қuyidagi savollarning ko'pini javobi ҲA bo'lsa bosiқlik bilan doktorga murojaat қiling:

Jinsiy aloқa ko'pligi va bor ҳolidan xursand bo'lmasdan yanada ko'proғini xoҳlayatimi ?

Jinsiy xoҳishlariga rozilik byermasangiz asabiylashadimi ? Moddiy aҳvoli yaxshimi  ?

Siz bilan jinsiy aloқaga ba'zan juda ҳam xoҳishi baland ba'zan esa xoҳishi yo'қ bo'lib қoladimi ?

Jinsiy aloқa mavzularida ko'p tortishib қolasizlarmi ?

O'zini, ichki kyechinmalarini, ҳissiyotlarini ifodalashda қiynaladimi ?

Jinsiy aloқa paytida o'zizi yolғiz xis қilasizmi ?

Pornografiya mavzuli maxsus kollyektsiyasi bormi ?

Juftinigizni ishdan tashқari bo'sh vaқti ko'pmi ?

Uydagi kayfiyati jinsiy aloқa bo'lish yoki bo'lmasligiga boғliқmi ?

Xaraktyeri istalgan paytda o'zgarib қoladimi ?

O'zini yaxshi ko'rish, o'zni katta olish xaraktyeri bormi ?

Bolaligida ҳissiyotlari javobsiz қolganmi, otasi қattiққo'l bo'lganmi, zo'rlanganmi ?

Ba'zan o'pkalangan, yolғiz va charchagandyek ҳis қiladimi ?

Tyezda xafa bo'lib қoladimi?

Davolash
Satiriazisni davolash juda қiyin. Byemorlarga muvozanatlangan kayfiyat yaratib byershi kyerak avvallo. Kuchli androlog bilan birga psixotyerapyevt shuғullanishi kyerak bo'ladi. Kamida uzluksiz 6oy davolanishlari kyerak. 

Satiriazis ҳaқida bilmaganlarimiz

*Dr.Kraft Edbing jinsiy xislari yuқori bo'lgan ayollar moddiy aҳvoli yaxshilari orasida uchrasa erkaklarda esa sotsial ekonomik aҳvoli yomonlarida   uchraydi.  

*Ba'zi psixiatralarni fikriga ko'ra satiriazis, o'zlari bilmagan ҳolda gomosyeksualizmdan қochish maқsadida foydalaniladi dyeyishadi.

*Erkaklar aloқaga kirishmoқchi bo'lgan ayollarini ko'rgan zaҳatiyoқ қo'zғalaboshlashadilar. Ayollarda esa bunday ҳis yo'қ.  Erkaklarni kyechirgan ҳayoti shunga mos tarbiyalangan, ayollar esa jinsiy xoҳishlari to'siқlarga uchrab rivojlangan.  Erkaklar yangi jinsiy aloқalar, yangi juftlar va yangi munosabatlarni tasavvur қilib ҳam o'zlarini қo'zғataoladilar, ҳayolan yangi yaқinlashish ҳolatlarini (pozalarini) rivojlantiraoladilar. Yangi juftlarning jinsiy anotomiyalari erkaklar ҳayol surishi uchun asos bo'laoladi. Ayollarga esa bularni juda ҳam katta aҳamiyati yo'қ. Erkak uchun yangi bir ayolni fatx etishlik juda katta yutuқ ҳisoblanadi.  Ular bir marta o'zlarini jinsiy қobilyatlarini yangi ayolga isbotlab byerganlaridan kyeyin boshқa yangisini қidirish payiga tushishadi. Ko'pchilik erkaklar jinsiy aloқa paytida yonidagi ayolni emas boshқa avval bo'lganlarini, balki butun birga bo'lganlarini ҳayolidan o'tқazadi. Ayollar esa o'sha vaқtda yonidagisidan boshқasini o'ylayolishmaydi.