• Jul

    12

    2016
  • 3045
img

Jinsiy olat (pyenis)ni kattalashtirish, O'lchami aҳamiyatlimi?

Erkaklarning asosiy қismini ҳayoti davomida bir marta bo'lsa ҳam қuyidagi savollar tashvishga soladi. Myening jinsiy olatimning o'lchami yetarlimi, қoniқtiraolamanmi, қanday қilib kattalashtirsam bo'lar ekan?  Aslida normasi қancha?

Wessels va Lue (1996), ma'lumotlariga ko'ra jinsiy olatning tinch ҳolatidagi o'rtacha uzunligi 8,8 va 9,7sm orasida bo'lsa tortilgan ҳolatda(eryektsiyaga muқobil) esa 12,4sm. sm. Ponchietti va xamkasabalari ҳam  2001 y.da 3300 ta yosh erkaklarni ko'rigidan so'ng yuқoridagiga o'xshash xulosa byerishgan, ya'ni 10smdan 12,5smgacha. Barcha tyekshiruvlarda antropomyetrik tyekshiruvlar xam o'tkazilgan va kuchsiz korryelyatsiya kuzatilgan.

Pyenisni kattalashtirish niyatida shifokorga murojaat қilgan erkaklarning odatda o'lchami normada bo'ladi.   Bunday ҳolatni mutaxassislar erkaklar yechinish xonasini komplyeksi dyeb atashadi. Erkaklar o'z jinsiy a'zolariga yuқoridan қaragani uchun kichikroқ tuyiladi, lyekin yonboshdan қaralsa barchaniki bilan barobardir. Shuni ҳam aloҳida ta'kidlash kyerakki, tinch ҳolatda kichik ko'ringani bilan eryektsiya ҳolatiga o'tganda ҳyech қanday proportsiyaga amal қilmagan ҳolda kattalashadi.

Eryektsiya paytida 9,5smdan kichik bo'lsagina jinsiy olatni kichik dyeb ҳisoblanadi. Ba'zi mutaxassislar esa 7,5sm ҳam dyeyishadi. O'lchashda dorsal tarafida қorin dyevoriga 90° burchak ostida pyenopubikal burchakdan boshchani oxirisigacha bo'lgan masofa inobatga olinadi.

Jinsiy olatni kattalashtirish ikkiga bo'linadi: noxirurgik va xirurgik.

Opyeratsiyasiz usullarga vakuum va traktsion usullar kiradi. Vakuum usulda maxsus manfiy bosim ҳosil қiladigan jiҳozdan foydalaniladi. Manfiy bosim ҳosil қilish ҳisobiga olatga қon oқimi kuchayadi, guyo ki to'қimalarni cho'zilishiga olib kyeladi dyeyiladi. Natija olish uchun kamida 12 oy davomida ҳar kuni қilishlari kyerak bo'ladi. Lyekin ishonchli natijaga erishilganligi ҳaқidagi ma'lumotlar adabiyotlarda yo'қ, uzoқ muddat ishlatish natijasida tyerida jaroҳatlanishlar gyematomalar vujudga kyeladi.

Yana bir opyeratsiyasiz usul bo'lgan traktsion (cho'zish) usul yuқoridagiga nisbatan effyektiv ҳisoblanadi. Asosida jinsiy olat to'қimalarini kuch bilan uzoқ muddat cho'zish, tortish yotadi. Buning uchun ekstyendyerlar  (Andro-Penis va ҳ.k.).dan foydalaniladi. Bu jiҳoz byeriladigan kuchni nazorat қilib turadi. Va kuchni asta syekinlik bilan orttirish tavsiya қilinadi. Kyerakli natijaga erishish uchun kamida olti oy davomida tashib yurishlari kyerak. Kuniga sakkiz soatgacha.  Ekstyendyerfoydalanganlar 2,5–3 smgacha uzayganini aytishadi, lyekin bu usulni ҳam uzoқ yillik natijalari қayd қilinga maқolalar yo'қ. Kamchiliklari kundalik turmush tarziga ҳar kuni tashib yurish zarar kyeltiradi. Cho'zilgani uchun oғriқ, gyematoma(қon қuyilishi), jinsiy olat egriliklarni va pyeyroni kasalligini kyeltirib chiқarishi mumkin.

Yuқorida ko'rsatilgan usullardan opyeratsiyadan kyeyin foydalanish ba'zi mutaxassislarga ko'ra opyertsiyani nojo'ya asoratlarini oldini olish uchun mumkin.

Bundan tashқari noxirurgik usullarga қuyidagilar kiradi:

Turli magnit va elyektr jiҳozlar guyoki jinsiy olat o'sishini stimul қiladi – absolyut byefoyda;

Biodobavkalar, «dunyodagi mavjud o't-o'lanlarni barchasini o'z ichiga oladigan»  va natijada «ҳyech қanday baxs munozarasiz»  o'sishiga olib kyeladi– absolyut  byefoyda;

Gormonal pryeparatlar – natijasi ma'lum yoshgacha va gipogonad ҳolatlarda.

 

Tibbiy ko'rsatmalar қuyidagi kasalliklar natijasida uzunligidan қoniқish bo'lmaganda amalga oshiriladi: Pyeyroni kasalligi, kavyernoz fibroz, gipospadiya, epispadiya, travmatik yoki xirurgik  amputatsiyalarda va ҳ.k. Funktsional ko'rsatmalarga: ko'milgan jinsiy olat, nozik olat, қarilar jinsiy olati. Estyetik ҳolatlar pyenil dismorfofobiyalarda – o'z jinsiy olatining tashқi ko'rinishidan, o'lchami va shaklidan norozilik. Bu patsiyentlar psixolog yoki psixiatrlar bilan birgalikda tyekshiruvdan o'tishlari kyerak.

 Xirurgik usullarga:

jinsiy olatni uzaytirish;

jinsiy olatni қalin (yo'ғon)lashtirish;

jinsiy olat boshchasini kattalashtirish.

Yuқoridagi usullarni kombinatsiyasi.

 

 

Jinsiy olatni uzaytirish

Eng kyeng tarқalgan usul bo'lib jinsiy olatni ushlab turgan boғlamlarini kyesish – ligamyentotomiya dyeyiladi. Bunda kavyernoz tanachalarni chuқur artyeriyalari kiradigan joygacha ozod қilinadi, natijada 3smgacha uzayish kuzatiladi. Yaxshi tarafi bajarilishi sodda va minimal travmatik. Kamchiligi agar boғlamlari қisқa bo'lsa kam effyektiv va ko'rinishda pastga osilib қolishi, gipyermobil bo'lib қolishi va eryektsion burchakni kattalashishi (pastga osilib қolish ҳisobiga). Opyeratsiya natijasini yanada ko'zga ko'rinishi uchun mutaxassislar aynan opyeratsiyadan kyeyingi davrda ekstyendyerlardan foylanishni tavsiya etishadi.

Jarroҳlik usullaridan yana bir ko'zga yaққol ko'rinadigani bu қov oldi yoғ қavatini olib tashlash. Bu usulni albatta ligamyentotomiya bilan kombinatsiyalash kyerak bo'ladi.

Dyeyarli ishlatilmaydigan usullardan biri ajratuvchi opyeratsiya (Perovic) mavjud yuқori travmatik va asoratlarga boy bo'lgani uchun ishlatilmaydi. Kavyernoz tanachalarni, spongioz tanadan ajratib o'rtasiga, byemorni қovurғa toғayi қo'yilgan lyekin yetarli natija byermaganligi sababli ishlatilmay қo'ygan.

Organik eryektil disfunktsiya bilan birga kyelganda eng optimal usul plastik protyezlarni implantatsiyasi paytida kavyernoz tanalarni o'rtasiga grafting (yamoқ қo'yish) edi. Bu usul ancha ishonarli edi, lyekin protyezlarni ekstruziyasi (tyeshib chiқishi) sababli bu ҳam ishlatilmay қo'yilagan. Eryektil disfunktsiyada protyezlash mavjud.

 

Jinsiy olatni yo'ғonlashtirish (қalinlashtirish)

Қalinlashtirishni eng oddiy usuli autoyoғni  tyeri ostidan jinsiy olat tyerisini ostiga joylashdir. Қov usti soҳasidagi yoғ to'қimasini liposaktsiya қilinib olat o'қi yo'nalishi bo'yicha yuboriladi. Afzal tarafi o'ta soddaligi bo'lsa kamchiligi natijasi vaқtinchadir bir yilni ichida 50% erib kyetadi va ko'rinishi ҳam buziladi, chunki tyeri osti yoғi bir tyekisda yo'қolmaydi. Asoratlari tiқilgan yoғ miқdoriga proportsional shaklda ortib boradi.

Bundan tashқari:  

Fastsial-mushak yoki fastsial-yoғ to'қimasi bo'laklarini oziқlanuvchi oyoқchada mikroxirurgik autotransplantatsiyasi, pyerikavyerno dyermal allograf (Alloderm) lardan foydalanish, poliakrilamid gyellardan foydalanish usullari mavjud bo'lib asoratlari tufayli қo'llanilmaydi.

Eng effyektiv usul bo'ylama korporotomiya va autovyena bilan o'rnini to'ldirish usulidir(Austoni), asorati eryektil disfunktsiya rivojlanish xavfini kattaligida.

Jinsiy olat boshchasini kattalashtirish

Faқatgina jinsiy olat tanasi bilan nomutanosibligida tavsiya қilinadi, lyekin to'liқ ishonarli myetodika ishlab chiқilgani yo'қ.

Jinsiy olat boshchasini o'ziga xos tuzilishi sababli idyeal maҳsulot topilgani yo'қ, gialuron kislotadan foydalanilmoқda lyekin natijasi bir yilni ichida o'z xususiyatini yo'қotmoқda.

Shundoқ қilib, barcha talablarga javob byeradigan idyeal myetodika mavjud emas shundan kyelib chiқib ҳam shuni ta'kidlash joizki jinsiy olatni uzunligi va қalinligi jinsiy aloқani sifatli қilmaydi aksincha қattiқligi va shu қattiқ ҳolatda uzoқ turaolishi muҳimdir.

O'z byemorlarimga yana shuni tagiga chizgan ҳolda aytamanki agar muҳim bo'lganda shu bugungi tibbiyot albatta yechim topgan bo'lardi, chunki қattiқlik va tyez bo'shalmaslik muҳim bo'lgani uchun yechimi topilgan.

Patsiyent albatta yuқoridagi afzalliklari va asoratlari ҳaқida to'liқ ma'lumotga ega bo'lishi kyerak. Statistikaga ko'ra yuқoridagi ma'lumotga ega bo'lgan byemorlardan atigi 8% opyeratsiya қildirishga rozi bo'lar ekan.

 

Muallif: Urolog-androlog Murodov Zarifjon Jumaboyevich